Teksto dydis:
Informacija pacientams
Padėkite mums tobulėti ir teikti dar kokybiškesnes paslaugas skirdami savo 1,2% pajamų 1,2 proc. parama

Informacija pacientams

Registracijos į slaugos ir palaikomojo gydymo ir slaugos lovų laukimo eiles tvarka

Pagal VšĮ Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės direktoriaus 2017-10-18 įsakymu Nr. TO-19 patvirtintą „Registracijos į slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų laukimo eiles tvarkos aprašą”, pacientai į VšĮ Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę (toliau – Ligoninė) hospitalizuojami, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytomis klinikinėmis indikacijomis, kai yra nustatyta galutinė diagnozė ir nereikalingas papildomas ištyrimas, o aukštesnio lygio specializuotas stacionarinis ar reabilitacinis gydymas netikslingas.

Į ligoninę hospitalizuojami Vilniaus teritorinės ligonių kasos aprėptyje esančių teritorijų gyventojai, kurie yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ir yra prisirašę vienoje iš ambulatorines paslaugas teikiančių Vilniaus teritorinės ligonių kasos aprėptyje esančių įstaigų.

Pacientus gali registruoti gydytojai, registruotis gali patys pacientai ar jų artimieji telefonu arba atvykus tiesiogiai į ligoninę. Registraciją vykdo ligoninės direktorius (+370 608 09761) arba vyresnioji slaugos administratorė (+370 615 75233). Būtini šie duomenys: paciento vardas, pavardė, gimimo data, adresas, kontaktiniai telefonai, diagnozė, siunčianti gydymo įstaiga/gydytojas.

Jei hospitalizavimo parodymai tinkami ir yra laisvų vietų ligoninėje, ligonis guldomas tą pačią dieną ar paskiriama hospitalizacija sekančią dieną.

Jei ligoninėje tuo metu laisvų vietų nėra (užimtos visos lovos, nėra vietų vyrų ar moterų palatose, įstaiga viršijusi sulygtų su TLK planinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kiekį), kreipimosi dėl hospitalizavimo dieną ligonis registruojamas registracijos žurnale.

Atsilaisvinus vietai, pagal eiliškumą registracijos žurnale, informuojamas pacientas ar jo atstovas apie konkrečią hospitalizavimo datą telefonu. Ligonis turi atvykti į ligoninę paskirtu laiku.

Perkėlimą pacientų iš kitų Vilniaus TLK priklausančių stacionarų tolimesniam palaikomajam gydymui ir slaugai, derina ligoninės direktorius, gydytojas.

Hospitalizavimo tvarka į VšĮ Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę

Pacientai į ligoninę hospitalizuojami planine tvarka, darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.30 val. Pacientas, atvykęs į ligoninės priėmimo kabinetą ir norėdamas gauti planines sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos siuntimą (forma Nr. 027/a). Siuntime turi būti įrašyti šie duomenys: anamnezė, objektyvūs duomenys, diagnozė (ligos kodas pagal TLK-AM-10), gydymo aprašymas, atlikti tyrimai.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka. Pacientas negali būti hospitalizuojamas planine tvarka, jeigu jis nepateikia asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir (arba) nepasirašo paciento valios pareiškimo lapo.
  3. Pensininko pažymėjimą, neįgaliojo pažymėjimą arba specialiųjų poreikių nustatymo pažymos kopiją.
  4. Teritorinės darbo biržos pažymą (užsiregistravusiems teritorinėje darbo biržoje);

Pirmumo eile guldomi pacientai:

1. Vieniši, negalintys savęs apsitarnauti.

2. Pacientai, perkeliami iš universitetinių ligoninių ir antrinio lygio ligoninių.

Rekomenduojama pacientams turėti būtiniausias asmens higienos priemones, nerekomenduojama prie savęs turėti brangių daiktų ir pinigų.

Pacientai hospitalizuojami tik jų pačių ir / ar įstatyminių atstovų / atstovų pagal pavedimą sutikimu. Rašytines sutikimų formas, patvirtintas įstaigos direktoriaus, reikalingas informacijos ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui ligoninėje, pasirašo pacientas ir / ar paciento įstatyminis atstovas / atstovas pagal pavedimą.

Pacientas negali būti hospitalizuojamas planine tvarka, jeigu jis nepateikia asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir (arba) nepasirašo paciento valios pareiškimo lapo.